تنهایی

5- سير تکامل آدمي همان سير تنها شدن اوست و لذا سير تاريخ بشر سير

تنهائي فزاينده اوست و انسان آخرالزمان تنهاترين انسان تاريخ است زيرا

آخرالزمان عرصه ظهور خداست و خدا مطلق تنهائي است و حضورش موجب

تنهائي انسان مي شود تا بتواند خداوند را درک و ديدار کند.

11- حس تنهائي در انسان همان گوهره وجود است. حس تنها بودن همان

احساس وجود است. و اين احساسي تلخ و درناک است.

از کتاب ” آخرالزمان شناسي عرفاني-رساله نجات” استاد علي اکبر خانجاني

تنهاییص

5- سير تکامل آدمي همان سير تنها شدن اوست و لذا سير تاريخ بشر سير

تنهائي فزاينده اوست و انسان آخرالزمان تنهاترين انسان تاريخ است زيرا

آخرالزمان عرصه ظهور خداست و خدا مطلق تنهائي است و حضورش موجب

تنهائي انسان مي شود تا بتواند خداوند را درک و ديدار کند.

11- حس تنهائي در انسان همان گوهره وجود است. حس تنها بودن همان

احساس وجود است. و اين احساسي تلخ و درناک است.

از کتاب ” آخرالزمان شناسي عرفاني-رساله نجات” استاد علي اکبر خانجاني

کتاب های توصیه شده توسط استاد

دانلود کتاب جديد استاد : در جستجوي عقل

——————————–

کتابهاي توصيه شده توسط استاد جهت مطالعه عموم
کتابهاي توصيه شده توسط استاد جهت مطالعه عموم به ترتيب زير:
دانلود- دائرة المعارف عرفاني (6 جلد)
دانلود- آخر الزمان شناسي‌ عرفاني (رساله نجات) 1388 (Theosophy of Apocalypse)

دانلود- چه بايد کرد (دستور العملي در آداب بهزيستي و هدايت آخر الزمان) 1379

دانلود- در جستجوي عقل-در جستجوي معنا- از آثار منتشر نشده استاد علي اکبر خانجاني 1394 (The concept of conception)

دانلود- آخرالزمان خانواده(تمدن بچه ننه) 1394 (The apocalypse of family)

دانلود- فرياد زن (خود شناسي‌ زن آخر الزمان) 1392 (Womanly self-knowledg)

دانلود- ذکر(روش شناسي‌ قرآن در خلق جديد انسان) 1392 (Eternal Now)

دانلود- مباني عرفان عملي‌ 1392 (Principles of practical Theosophy)

دانلود- راز دهر 1392 (Secret of the time)

دانلود- قيامت نامه(اسرار واژگون سالاري بشر) 1392 (The secrets of human reversality)

دانلود- ارض ملکوت و فرج امام زمان(عج) 1394 (Earthy paradise)
دانلود- علم رحمت مطلقه-خلقت رحماني و خلقت رجماني 1394 (The absolute mereiful seience)

دانلود- اسرار صلوة (فلسفه نيايش) 1387

دانلود- زندگي ماوراء طبيعي من- نظري بر اسفار سبعه زندگانيم-جديد 1393

دانلود کتابهاي فوق در يک فايل زيپ

کتاب های جدید استاد منتشر شد

کتاب های جدید استاد منتشر شد :

علم رحمت مطلقه”خلقت رحمانی و خلقت رجمانی”            دانلود کنید 

دائرة المشارق و المغارب ربوبی “دیالکتیکهای قرآنی”        دانلود کنید 

زندگینامه ماورای طبیعی من ” نظری بر اسفار سبعۀ زندگانیم”    دانلود کنید

عرفان دجالی

  آدمی وقتی به اعماق باطن خود رو می کند مواجه با حقایق بسیار

تلخی می شود که چه بسا ضد باور و ادعاهای اوست مثل دشمنی که در باطن

محبوب است و یا محبوبی که در باطن منفور است و ایمان و ادعائی که در باطن

خلافش حضور دارد و الی آخر! این راز نفرت عامه بشری از معرفت نفس است الا

خودشناسی های مدرن روانکاوانه که هر زشتی را تقدیس می کند و هر گناهی

را مفتخر می سازد و از آدمی یک شیطان مجسم ببار می آورد از نوع عرفان حلقه و

اوشو و امثالهم که عرفان دجالی است!

از کتاب ” دیالکتیک دیالکتیک ” استاد خانجانی